ข้อตกลงและเงื่อนไข


ฉัตร-พีร คลินิก นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

คลิกนิก ผิวหนัง เชียงใหม่ “The Best Care by REAL SKIN Experts” เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าทีมแพทย์ผู้ปฏิบัติการใน ฉัตร-พีร คลินิก มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ ดูแลรักษาอาการที่เกี่ยวกับใบหน้า เส้นผม ผิวพรรณ โรคผิวหนังทุกชนิด และเลเซอร์ด้านผิวหนัง ด้วยความรู้ความชำนาญที่ผ่านการศึกษาตามมาตรฐานการฝึกอบรมจากสถาบันผลิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังในประเทศไทย และได้รับวุฒิบัตรตจวิทยา หรืออนุปริญญาตจวิทยาโดยแพทยสภา/กระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมที่ใช้ประกอบการรักษาผ่านการวิเคราะห์พิจารณาอย่างถ้วนถี่เป็นอย่าง ดีจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง "Dermatologist" นี่คือเหตุผลว่าทําไมการรักษาผิวหน้า และผิวพรรณ ควรรักษาโดย "Dermatologist"